Měna:
CZK
+(420) 777 01 52 01

Reklamační řád

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


Pokud budete chtít reklamovat nějaké zboží zakoupené na Marioneta.cz, pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit kopii dokladu o koupi (faktura) + reklamační list a to vše nám zaslat na email: info@marioneta.cz

*** REKLAMACE ***

U dopravce, který vám zakázku přivezl je nutné uplatnit reklamaci do dvou dnů. Po této době nebude možné reklamaci u dopravce kladně vyřídit. Balík musíte k dopravci dopravit tak, jak byl zabalený, nevyhazujte tedy nic, pakliže je zboží poškozené.

Jestli balík vykazuje při předání viditelné známky poškození manipulací při dopravě, nejste povinni balím převzít, ale s dopravcem o tom sepište zápis. V případě poškození zboží sepište rovnou zápis.

Také nás neprodleně kontaktujete emailem nebo telefonicky, kde uvedete závadu. 

Velmi zřídka se může stát, že se porcelán poškodí při dopravě. V tomto případě zůstaňte v klidu a postupujte dle pokynů, také nám pošlete foto poškozeného zboží a číslo vaší objednávky. V 99% vyměňujeme zboží okamžitě za nové. Stává se to, ale velmi zřídka, protože porcelán velmi dobře probalujeme.

Reklamaci přijmeme a budeme se snažit ji vyřešit k Vaší spokojenosti. 

Do 5-ti pracovních dní Vám budou zaslány informace o dalším postupu (adresa, kam zašlete reklamované zboží).
Zašlete zboží na určenou adresu spolu s kopií písemné reklamace. Zboží zasílejte v odpovídajícím obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jinak neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží do sídla naší provozovny. 

Při uplatňování reklamace dodržujte následující chronologický postup:

Neoprávněná reklamace zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.  V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte odpovídající obaly, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.

V případě neoprávněné reklamce bude kupujícímu (reklamujícímu) účtován manipulační poplatek 500 Kč. Manipulační poplatek zahrnuje náklady na dopravu, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.5.2017.